Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța a luat ființă în urma procesului de reorganizare desfășurat la Universitatea „Spiru Haret” în anul 2015, conform HG 575/ 2015 publicate în MO 554 bis din 27.07.2015, însumând fostele Facultăți de Drept și Administrație Publică și de Management Financiar Contabil Constanța.
Misiunea Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic și juridic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.
În conformitate cu Strategia Facultății SJSE Constanța pentru perioada 2019-2023, acordăm o importanță deosebită componentei practice a procesului educațional, fapt demonstrat de funcționarea, în cadrul facultății, a laboratoarelor cu rol de simulare a activităților juridice și economice (sală de judecată simulată, hotel-restaurant simulat, bancă simulată).
Condiţiile de studiu oferite, performanțele studenților și absolvenților, precum și calificarea profesională a cadrelor didactice au făcut ca toate programele de studiu oferite de facultate, atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat să fie acreditate de către ARACIS.
          

Obiectivele  Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

 • Respectarea cu strictețe a cadrului juridic și instituțional necesar activităților de predare, învățare, evaluare și cercetare științifică și corespunzător cerințelor, standardelor și criteriilor de calitate caracteristice unui învățământ superior performant;
 • Perfecționarea programelor de studii universitare, în corelație pe de o parte cu transformările survenite pe plan național și european în domeniile de studii universitare de licență Management și Drept și, pe de altă parte, cu realitățile vieții economico-sociale;
 • Organizarea sistematică și permanentizarea serviciului Alumni în vederea menținerii relațiilor profesionale și științifice cu absolvenții facultății.
 • Îndrumarea și orientarea studenților, pe toată durata studiilor, pentru a le facilita integrarea pe piața muncii și performanța în viața profesională, pe baza analizei permanente a așteptărilor mediului de afaceri în ceea ce privește competențele așteptate de la absolvenți și a deficitului de competențe de pe piața muncii;
 • Facilitarea și accelerarea transferului de cunoștințe între universitate și mediul de afaceri și adaptarea permanentă a programelor de studiu și a curriculei aferente la aceste așteptări;
 • Diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii, implicarea reprezentanților mediului de afaceri în activitățile curente ale universității și promovarea cooperării strânse între universitate și toți stakeholderii regionali;
 • Constituirea inovării în domeniul educațional și al colaborării cu reprezentanții angajatorilor ca principal avantaj competitiv al facultății.

Valorile Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

 • Crearea unui mediu academic bazat pe colaborarea între cadre didactice, studenți și reprezentanți ai pieței muncii pentru derularea de procese de predare – învățare și cercetare care să susțină interesele și așteptările tuturor celor implicați și ale societății în ansamblul său;
 • Orientarea către piața muncii – în centrul proceselor educaționale și de cercetare se află interesul facultății de a oferi studenților pregătirea universitară necesară pentru integrarea pe piața muncii;
 • Unicitatea formelor de colaborare universitate – piața muncii – în cadrul facultății se manifestă preocuparea pentru intensificarea și diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii și funcționează un centru unic, în regiunea sud-est, pentru susținerea acestei colaborări;
 • Interesul pentru nevoile studenților noștri – suntem interesați de așteptările studenților noștri și răspundem prin acțiunile noastre principalei nevoi a acestora, respectiv aceea de a se integra facil pe piața muncii după absolvire;
 • Performanța activităților educaționale și de cercetare derulate de facultate se măsoară prin trei parametrii: eficiență, eficacitate și angajabilitatea absolvenților;
 • Colaborarea cu reprezentanții pieței muncii pe parcursul întregului proces de predare – învățare și cercetare derulate în facultate – parteneriatele cu reprezentanții pieței muncii sunt complexe și se referă la ansamblul activităților derulate în facultate;
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa oferă oportunitatea de a studia într-un mediu de predare-învățare modern, devenind student/masterand al următoarelor programe de studii:

Programe de studii universitare de Licență

 • Drept – 4 ani / 240 ECTS
 • Management - 3 ani / 180 ECTS
 • Management (predare în limba engleză) - 3 ani / 180 ECTS

Programe de studii universitare de Master

 • Științe Penale – 1 an / 60 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat -  2 ani / 120 ECTS
 • Management Organizațional și Antreprenoriat (predare în limba engleză) -  2 ani / 120 ECTS
 • Contabilitate, Expertiză și Audit -  2 ani / 120 ECTS – program afiliat CECCAR

          Prin întreaga activitate derulată în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa dorim să creăm un mediu de învăţământ şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant pentru creaţie şi inovare, pentru comunicare, pentru colaborare şi obţinere de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să ne consolideze poziţia în cadrul învăţământului superior economic românesc, să ne asigure vizibilitate la nivel european și să asigure absolvenților dobândirea de competențe profesionale și transversale care să le garanteze competitivitatea pe piața liberă a muncii din țară și din Uniunea Europeană.

photo