Masterat MOA - misiunea

Programul de masterat Management Organizational si Antreprenoriat este de 2 ani și însumează 120 ECTS (puncte credite de studiu transferabile).

Misiunea programului de studii universitare de master Management Organizațional și Antreprenoriat se înscrie în sfera didactică și de cercetare științifică. În ansamblul lor, programul de studii universitare de master are drept misiune fundamentală aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic, la dezvoltarea economico-socială regională și la formarea de absolvenți angajabili pe piața muncii.

Astfel, misiunea programului de studii este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.

În mod specific, Programul de studii universitare de master Management Organizațional și Antreprenoriat este un program de master profesional, în domeniul de studii Management care  are  ca obiectiv formarea competențelor profesionale ale economiștilor specializați  în management organizațional și antreprenoriat, astfel încât aceștia să fie  capabili să  își asume roluri și responsabilități  în calitate de conducători ai unor echipe plurispecializate și să aplice tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. Astfel, dorim să creăm un mediu de învățământ şi de cercetare pentru masteranzi şi cadre didactice favorizant creaţiei şi inovarii, comunicării, dezvoltării de competențe așteptate de o piață a muncii extrem de dinamică precum cea actuală, care să consolideze poziția facultății în cadrul învățământului superior economic din regiunea Sud-Est şi să asigure relevanță pe piața muncii.

Masterat MOA

Afis Masterat DS

Management Organizational si Antreprenoriat reprezinta un program de masterat din domeniul Management care  are  ca obiectiv formarea economistilor specializați  în antreprenoriat, în management organizational, care să fie  capabili să  isi asume roluri si responsabilitati  in calitate de conducator al unor echipe plurispecializate si de a aplica tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. Programul este adresat tuturor persoanelor încadrate în domeniul stiintelor economice pentru a completa abilitățile lor profesionale și de comunicare.

Valorile împărtășite de comunitatea academică implicată în derularea activităților didactice și de cercetare din cadrul domeniului de master Management sunt:

 • Crearea unui mediu academic bazat pe colaborarea între cadre didactice, studenți și reprezentanți ai pieței muncii pentru derularea de procese de predare – învățare și cercetare care să susțină interesele și așteptările tuturor celor implicați și ale societății în ansamblul său;
 • Orientarea către piața muncii – în centrul proceselor educaționale și de cercetare se află interesul facultății de a oferi studenților pregătirea universitară necesară pentru integrarea pe piața muncii;
 • Unicitatea formelor de colaborare universitate – piața muncii – în cadrul facultății se manifestă preocuparea pentru intensificarea și diversificarea formelor de colaborare cu reprezentanții pieței muncii și funcționează un centru unic, în regiunea sud-est, pentru susținerea acestei colaborări;
 • Interesul pentru nevoile studenților noștri – suntem interesați de așteptările studenților noștri și răspundem prin acțiunile noastre principalei nevoi a acestora, respectiv aceea de a se integra facil pe piața muncii după absolvire;
 • Performanța activităților educaționale și de cercetare derulate de facultate se măsoară prin trei parametrii: eficiență, eficacitate și angajabilitatea absolvenților;
 • Integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional – reprezentanții facultății înțeleg faptul că un proces educațional modern și de calitate trebuie să beneficieze de aportul tehnicilor și tehnologiilor moderne de comunicare și de învățare;
 • Colaborarea cu reprezentanții pieței muncii pe parcursul întregului proces de predare – învățare și cercetare derulate în facultate – parteneriatele cu reprezentanții pieței muncii sunt complexe și se referă la ansamblul activităților derulate în facultate;
 • Promovarea egalității de șanse si tratament în educație și pe piața muncii – încurajăm libertatea de gândire și libera exprimare și asigurăm un mediu de învățare incluziv, respectând diversitatea.

Pentru realizarea misiunii programelor de studii universitare de masterat, în concordanță cu prevederile Cartei Universității, s-au stabilit și se promovează următoarele obiective specifice ale progamelor de masterat, care decurg din obiectivul general, respectiv „Pregătirea, instruirea şi formarea viitorilor specialiști la nivelul exigenţelor actuale corespunzătoare activității profesionale în domeniul managementului precum şi al teoriilor şi practicilor specifice domeniului de specializare”.

Obiective specifice Domeniului de master Management sunt:

 1. Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale absolvenților în concordanță cu nomenclatorul național de calificări;
 2. Adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de angajare, după finalizarea studiilor, atât prin formarea iniţială, cât şi prin programele de formare continuă;
 3. Atragerea studenţilor/masteranzilor cu un potenţial evident (pregătire, cunoştinţe, inteligenţă, interes, talent, vocaţie etc.) pentru cercetare și dezvoltare profesională la cel mai înalt nivel;
 4. Utilizarea unor forme evoluate de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe tehnologiile moderne, în paralel cu adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialişti cu experienţă în management);
 5. Asigurarea posibilităţilor de perfecţionare a pregătirii absolvenţilor programelor de studii de masterat în domeniul Management în cadrul programelor postuniversitare și de doctorat.

Citește mai mult:Masterat MOA

MOA - Biblioteca virtuală 19

MOA - sinteze si intrebari orientative 7

Trebuie să vă autentificați pentru a vedea conținutul acestei categorii.

Autentificarea se face asemănător Platformei Blackboard.