Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă Managementul activităților comerciale se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă, indiferent de domeniul fundamental de studii sau specializarea urmate şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care își desfășoară activitatea în cadrul unităților comerciale și care doresc formarea și/sau dezvoltarea competențelor manageriale specifice conducerii activităților comerciale. Absolvind cursurile acestui program, specialiști cu experiență în domeniul comercial, obțin și își dezvoltă un ansamblu de competențe profesionale, necesare ocupării de funcții de conducere în cadrul unităților comerciale și exercitării responsabilităților specifice, în condiții de eficiență.

Domeniul

Management

Denumire program postuniversitar

Managementul activităților comerciale

Durata programului (număr de ore)

180 ore

Perioada desfășurării programului

10 săptămâni pe parcursul anului universitar

Planul de învățământ/ Teme studiate

 1. Managementul organizațiilor prestatoare de servicii (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 2. Planificarea strategică orientată spre piață (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 3. Metode și tehnici specifice în managementul resurselor umane (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 4. Managementul calității in cadrul activităților comerciale (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 5. Managementul vânzărilor (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 6. Gestionarea elementelor patrimoniale ale magazinului (20 ore curs + 3 ore activități practice)

 7. Managementul comunicării și raportării rezultatelor (20 ore curs + 2 ore activități practice)

 8. Managementul echipei (20 ore curs + 2 ore activități practice)

Competențele dobândite

Analiza şi luarea deciziilor privind activitatea magazinului

Controlul şi evaluarea activităţii magazinului

Coordonarea şi conducerea activității magazinului

Gestionarea elementelor patrimoniale din magazin

Organizarea activităţii magazinului

Planificarea activităţii magazinului

Promovarea imaginii magazinului

Modul de evaluare a cunoștințelor

 1. Evaluare orală/scrisă pentru fiecare disciplină de studiu

 2. Examen final de certificare a competențelor profesionale asimilate, concretizat în elaborarea și susținerea unui proiect de absolvire care să verifice capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în cadrul programului

Numărul de credite transferabile

20 ECTS

Diploma obținută

Diplomă de studii postuniversitare de specializare

Condiții de înscriere (studii absolvite anterior)

Studii de licență

Acte necesare pentru înscriere

 • Fișa de înscriere

 • Copia xerox a diplomei de licență sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalenta acesteia – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de naștere – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a certificatului de căsătorie, în cazul candidaților care, după căsătorie, și-au schimbat numele – certificată de personalul secretariatului

 • Copia xerox a cărții de identitate – certificată de personalul secretariatului

 • 2 fotografii format 3/4

Taxă de înscriere

Taxa de studii

1.400 lei

Numărul ratelor

2 rate