Tipărire
Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța a luat ființă în urma procesului de reorganizare desfășurat la Universitatea „Spiru Haret” în anul 2015, conform HG 575/ 2015 publicate în MO 554 bis din 27.07.2015, însumând fostele Facultăți de Drept și Administrație Publică și de Management Financiar Contabil Constanța.
Misiunea Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa este aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic și juridic, la dezvoltarea economico-socială regională și la aducerea de absolvenți angajabili pe piața muncii.
În conformitate cu Strategia Facultății SJSE Constanța pentru perioada 2019-2023, acordăm o importanță deosebită componentei practice a procesului educațional, fapt demonstrat de funcționarea, în cadrul facultății, a laboratoarelor cu rol de simulare a activităților juridice și economice (sală de judecată simulată, hotel-restaurant simulat, bancă simulată).
Condiţiile de studiu oferite, performanțele studenților și absolvenților, precum și calificarea profesională a cadrelor didactice au făcut ca toate programele de studiu oferite de facultate, atât la nivelul studiilor de licență, cât și la nivelul studiilor de masterat să fie acreditate de către ARACIS.
          

Obiectivele  Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

Valorile Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța sunt:

Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa oferă oportunitatea de a studia într-un mediu de predare-învățare modern, devenind student/masterand al următoarelor programe de studii:

Programe de studii universitare de Licență

Programe de studii universitare de Master

          Prin întreaga activitate derulată în cadrul Facultăţii de Științe Juridice și Științe Economice Constanţa dorim să creăm un mediu de învăţământ şi de cercetare pentru studenţi şi cadre didactice favorizant pentru creaţie şi inovare, pentru comunicare, pentru colaborare şi obţinere de performanţe didactice şi ştiinţifice ridicate, care să ne consolideze poziţia în cadrul învăţământului superior economic românesc, să ne asigure vizibilitate la nivel european și să asigure absolvenților dobândirea de competențe profesionale și transversale care să le garanteze competitivitatea pe piața liberă a muncii din țară și din Uniunea Europeană.

photo