Tipărire

Afis Masterat DS

Management Organizational si Antreprenoriat reprezinta un program de masterat din domeniul Management care  are  ca obiectiv formarea economistilor specializați  în antreprenoriat, în management organizational, care să fie  capabili să  isi asume roluri si responsabilitati  in calitate de conducator al unor echipe plurispecializate si de a aplica tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. Programul este adresat tuturor persoanelor încadrate în domeniul stiintelor economice pentru a completa abilitățile lor profesionale și de comunicare.

Programul de masterat Management Organizational si Antreprenoriat este de 2 ani și însumează 120 ECTS (puncte credite de studiu transferabile).

Misiunea programelor de studii universitare de master din domeniul  Management din cadrul Universității Spiru Haret se înscrie în sfera didactică și de cercetare științifică. În ansamblul lor, programele de studii universitare de master au drept misiune fundamentală aceea de a oferi relevanță practică ansamblului de concepte teoretice care fac obiectul procesului de învățământ și de cercetare și de a contribui, atât prin calitatea activităților academice cât și prin intermediul parteneriatelor derulate cu organizații și practicieni cu experiență în domeniul economic, la dezvoltarea economico-socială regională și la formarea de absolvenți angajabili pe piața muncii.

Valorile împărtășite de comunitatea academică implicată în derularea activităților didactice și de cercetare din cadrul domeniului de master Management sunt:

Pentru realizarea misiunii programelor de studii universitare de masterat, în concordanță cu prevederile Cartei Universității, s-au stabilit și se promovează următoarele obiective specifice ale progamelor de masterat, care decurg din obiectivul general, respectiv „Pregătirea, instruirea şi formarea viitorilor specialiști la nivelul exigenţelor actuale corespunzătoare activității profesionale în domeniul managementului precum şi al teoriilor şi practicilor specifice domeniului de specializare”.

Obiective specifice Domeniului de master Management sunt:

  1. Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale absolvenților în concordanță cu nomenclatorul național de calificări;
  2. Adaptarea cunoştinţelor şi abilităţilor absolvenţilor la cerinţele de angajare, după finalizarea studiilor, atât prin formarea iniţială, cât şi prin programele de formare continuă;
  3. Atragerea studenţilor/masteranzilor cu un potenţial evident (pregătire, cunoştinţe, inteligenţă, interes, talent, vocaţie etc.) pentru cercetare și dezvoltare profesională la cel mai înalt nivel;
  4. Utilizarea unor forme evoluate de transmitere a cunoştinţelor, bazate pe tehnologiile moderne, în paralel cu adoptarea de metode eficiente de predare (cursuri sub formă de dezbateri, cursuri axate pe prezentarea unor cazuri concrete, bogate în exemplificări, invitarea unor specialişti cu experienţă în management);
  5. Asigurarea posibilităţilor de perfecţionare a pregătirii absolvenţilor programelor de studii de masterat în domeniul Management în cadrul programelor postuniversitare și de doctorat.

Oportunități angajare (cf. COR): Directori generali, directori şi asimilaţi (1210); Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari (ex: agricultură, industrie, comerţ, transporturi, hoteluri, restaurante, sănătate, învăţământ etc.) (122), Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici (ex: agricultură, construcţii comerţ, hoteluri, restaurante, transporturi, servicii de intermediere etc.)(130) , Specialişti cu funcţii administrative şi sociale (241), în domenii precum: financiar-bancar, probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului, specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; Specialişti în ştiinţe economice sociale şi umaniste (244); Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar (256); Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste (258)