An 1 Management 2014-2015

Semestrul I

Microeconomie    Sinteza   Intrebari orientative

Matematici aplicate in economie    Sinteza   Intrebari orientative

Bazele informaticii    Sinteza   Intrebari orientative

Bazele contabilitatii    Sinteza   Intrebari orientative

Dreptul afacerilor    Sinteza   Intrebari orientative

Management general    Sinteza   Intrebari orientative

Limba engleza 1    Sinteza   Intrebari orientative

Limba franceza 1    Sinteza   Intrebari orientative

 

Semestrul II

Macroeconomie    Sinteza   Intrebari orientative

Statistica economica    Sinteza   Intrebari orientative

Finante publice    Sinteza   Intrebari orientative

Managementul proiectelor    Sinteza   Intrebari orientative

Marketing    Sinteza   Intrebari orientative

Sociologie    Sinteza   Intrebari orientative

Limba engleza 2    Sinteza   Intrebari orientative

Limba franceza 2    Sinteza   Intrebari orientative

 

An 2 Management 2014-2015

 

Semestrul I

Managementul operational  Sinteza Intrebari orientative

Managementul IMM  Sinteza Intrebari orientative

Econometrie  Sinteza Intrebari orientative

Economia si gestiunea intreprinderii  Sinteza Intrebari orientative

Informatica manageriala  Sinteza Intrebari orientative

Analiza economico-financiara  Sinteza Intrebari orientative

 

Semestrul II

Managementul productiei   Sinteza   Intrebari orientative

Managementul afacerilor   Sinteza   Intrebari orientative

Metodologia cercetarii stiintifice in management   Sinteza   Intrebari orientative

Managementul calitatii   Sinteza   Intrebari orientative

Managementul transporturilor   Sinteza   Intrebari orientative

Management financiar   Sinteza   Intrebari orientative

 

An 3 Management 2014-2015

 

Semestrul I

Managementul aprovizionarii si desfacerii    Sinteza   Intrebari orientative

Managementul investitiilor    Sinteza   Intrebari orientative

Managementul resurselor umane    Sinteza   Intrebari orientative

Analiza strategica a mediului concurential    Sinteza   Intrebari orientative

Managementul inovarii    Sinteza   Intrebari orientative

 

Semestrul II

Managementul serviciilor    Sinteza  Intrebari orientative